VEDTÆGTER


6.jpgVedtægter - Danish Belarusian Business Association (DBBA)

 § 1. Navn og hjemsted

 Stk. 1. Foreningens navn er Danish Belarusian Business Association (DBBA).
 Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

 § 2. Formål

  Stk. 1. Foreningen Dansk Hviderussisk Business Association (DBBA) formål er:

 - To facilitate business networking and opportunities for Danish businesses and business people working for Danish companies with an interest in the Belarusian market;

 - To promote discussion of economic, political and social issues in Belarus among its members;

 - To co-operate with other relevant bodies including other business associations;

 - To approach the Belarusian authorities on behalf of the members, if requested and deemed necessary/feasible; - To set up task groups related to specific topics;

 - To arrange for a calendar of DBBA.BIZ events including presentations of member companies and talks on topics of current relevance to the members; and

 - To enhance social interaction among the members by bringing them together for social and cultural events.

 § 3. Medlemskreds

 Stk. 1. Danske virksomheder og danskere med erhvervsinteresser i Hviderusland kan være medlemmer.

 Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 § 4. Generalforsamlingen
 
 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel, og indkaldelse kan ske elektronisk.

 Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der srettidigt har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
           1. Valg af dirigent
           2. Formandens beretning
           3. Regnskabsaflæggelse
           4. Behandling af indkomne forslag
           5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
           6. Valg af formand
           7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
           8. Valg af revisorer
           9. Eventuelt

 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

 Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

 § 5. Ekstraordinær generalforsamling

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 § 6. Foreningens daglige ledelse
 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og sekretæren. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

 Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 § 7. Økonomi, regnskab og revision

 Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 § 8. Tegningsregler og hæftelse

 Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

 Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 § 9. Vedtægtsændringer

  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 § 10. Opløsning
 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 § 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. oktober 2014